Suraty onlaýn öwüriň

Suraty belli bir burç bilen aýlaň

Aýlanma burçuny saýlap bilersiňiz we hyzmatymyz şekili şoňa görä aýlar. Aýlanma burçy polo positiveitel ýa-da otrisatel san bolup biler, bu şekili sagadyň ugruna ýa-da sagat tersine öwürmäge mümkinçilik berer.

Suraty keseligine süýşüriň (süýşüriň)

Şekiliň şekilini keseligine ulanyp bilersiňiz. Bu pikselleri keseligine ugrukdyrar we şekiliň aýna şekilini döreder.

Suraty dikligine öwüriň (flop)

Şekiliň şekilini dikligine ulanyp bilersiňiz. Bu pikselleri dik ugurda tertipleşdirer we şekiliň aýna şekilini döreder.

Birnäçe gaýtadan işlemek

Hyzmat birnäçe gaýtadan işlemegi goldaýar, bu bir wagtyň özünde birnäçe suraty saýlap we gaýtadan işläp bilersiňiz. Birnäçe faýl ýükläp ýa-da birnäçe suratyň URL-lerini kesgitläp bilersiňiz, hyzmatymyz görkezilen amallary ähli suratlara ulanar.

Düşünjeli ulanyjy interfeýsi

Hyzmatymyz suratlary ýüklemegi, gaýtadan işlemegi we göçürip almagy aňsatlaşdyrýan ýönekeý we içgin interfeýs hödürleýär. Gerekli aýlanma we şöhlelendiriş opsiýalaryny saýlap bilersiňiz, netijeleri hakyky wagtda görüp we ölçeglerini üýtgedip bilersiňiz.

Howpsuzlyk we gizlinlik

Uploadüklenen suratlaryňyzyň howpsuzlygyny we gizlinligini kepillendirýäris. Göçürilen faýllary ýatda saklamarys we üçünji taraplara girip bilmeris.

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Syýahatçy gaýdyp gelip, käbir suratlarynyň geň burçda alnandygyny görýär. Surat albomynyň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin onlaýn şekil aýlanyş hyzmatyny ulanýar.
  • Dizaýner, potensial müşderilere hödürlemek üçin portfel düzýär. Käbir eserleriň ugrukdyryş düzedişine mätäçdigini görýär we suraty aýlamak guralyny çalt çözýär.
  • Köne maşgala suratlaryna göz aýlamak bilen, birnäçe aýlanmagy talap edýär. Iň oňat maşgala albomyny ýasamak üçin onlaýn şekil aýlanyş hyzmatyndan peýdalanýar.
  • Authorazyjy täze kitaby üçin suratlar taýýarlaýar. Şeýle-de bolsa, käbir suratlaryň nädogry ugrukdyrylandygyny görýär. Hemme zadyň professional görünmegini üpjün etmek üçin şekili aýlamak guralyny ulanýar.
  • Blogçy täze ýazgy meýilleşdirýär we öz suratlaryny ulanmagy karar edýär. Bir suratyň agdarylandygyny görüp, onlaýn guralyň kömegi bilen ugruny çalt düzedýär.
  • Dolandyryjy möhüm iş duşuşygy üçin prezentasiýa taýýarlaýar. Käbir grafikalary ýalňyş tapyp, hemme zadyň kemsiz görünmegini üpjün etmek üçin şekil aýlanyş hyzmatyndan peýdalanýar.
Goldaw formatlary:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp